Get Adobe Flash player
Thứ bảy, 28/11/2015.

Tìm kiếm

Truy cập

  • Thành viên: 0
  • Khách: 3
  • Tổng số: 3
  • Lượt truy cập: 1339859
Quản lý KHCN cấp cơ sở

Tăng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các trung tâm – Sở KH&CN tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum hiện có 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ (ƯDKH&CGCN) thành lập từ tháng 5/1996 và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng (TĐC) trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn- Đo Lường- Chất lượng được thành lập từ tháng 5/2011.

1. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN

Trung tâm  ƯDKH&CGCN

Giai đoạn 2010 – 2012, Trung tâm đã tham gia chủ trì thực hiện 10 đề tài, dự án và 08 nhiệm vụ KH&CN. Trong đó, 07 đề tài, dự án cấp tỉnh quản lý; 03 dự án cấp Bộ

Trung tâm còn phối hợp với các Viện, trường Đại học tham gia thực hiện 03 đề tài KH&CN, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước và 02 đề tài cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ KH&CN như chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, thực hiện các dịch vụ sản xuất, cung cấp các giống rau, hoa, các giống nấm ăn, nấm dược liệu; thực hiện các hợp đồng dịch vụ tin học, v.v…

Hiện nay, Trung tâm ƯDKH&CGCN hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động.

Trung tâm Kỹ thuật TĐC

- Về hoạt động đo lường: đã kiểm định 4.401 phương tiện đo các loại; đo hệ thống chống sét, kiểm tra theo yêu cầu cơ sở và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành Luật đo lường khi có yêu cầu.

- Về hoạt động thử nghiệm: đã tiến hành phân tích thử nghiệm 2.819 mẫu các loại. Trong đó: phân bón: 285 mẫu; nước: 213 mẫu; vàng: 50 mẫu; khí: 12 mẫu; thức ăn gia súc: 01 mẫu; đất: 25 mẫu; VLXD: 2.232 mẫu.

Ngoài ra, Trung tâm còn thử nghiệm mẫu cho các cơ quan chức năng ban ngành để quản lý chất lượng hàng hóa, thử nghiệm các mẫu không khí, nước, đất phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, các mẫu phân bón cho các đơn vị chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Hiện nay Trung tâm Kỹ thuật TĐC đang hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Đánh giá chung

Trong những năm qua, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN đã có những chuyển biến tích cực; phát huy được vai trò của tổ chức KH&CN trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; thực hiện các dịch vụ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Nhiều công nghệ mới đã đưa vào áp dụng có hiệu quả như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, cũng như phục vụ quản lý TĐC. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, KH&CN ở địa phương. Tiềm lực KH&CN của các đơn vị đã từng bước được tăng cường; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã được củng cố; cơ sở vật chất đã được đầu tư bước đầu. Hoạt động của các đơn vị từng bước có tính chuyên môn, gắn nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả, gắn sản phẩm với thị trường, thúc đẩy dịch vụ KH&CN.

Những khó khăn, hạn chế

- Tiềm lực KH&CN cho hoạt động của các đơn vị chưa thật tương xứng để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN cũng như yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn yếu.

- Việc đầu tư để tiếp nhận những công nghệ mới còn gặp khó khăn; chưa làm chủ một số công nghệ mũi nhọn để triển khai ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Lĩnh vực hoạt động chưa nhiều, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng, quy mô triển khai còn nhỏ; mô hình quản lý chung còn lúng túng, chưa phát huy hiệu quả.

- Nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị chủ yếu là ngân sách Nhà nước; hoạt động dịch vụ chưa nhiều; thiếu nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dịch vụ KH&CN.

* Nguyên nhân của những hạn chế:

- Là một tỉnh miền núi, chủ yếu phát triển nông nghiệp, công nghiệp chưa phát triển, đời sống đại bộ phận dân cư còn thấp nên việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thực hiện các dịch vụ TĐC còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN  nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ vẫn chưa nhiều, tiến độ còn chậm.

- Thiếu nguồn tài chính để đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tiếp nhận những công nghệ mới và làm chủ những công nghệ mũi nhọn để triển khai ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Chưa có cơ chế, chính sách, những đòn bẩy lợi ích kinh tế để khuyến khích việc áp dụng, chuyển giao những công nghệ mới và thu hút cán bộ làm công tác tại các đơn vị sự nghiệp KH&CN.

- Đội ngũ cán bộ, viên chức còn thiếu tính năng động, một số còn chưa tâm huyết với công việc.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN

- Kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp KH&CN.

- Tăng cường mở rộng lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp KH&CN phù hợp thực tế tại địa phương.

- Đối với Trung tâm ƯDKH&CGCN cần đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chú trọng ứng dụng các công nghệ mũi nhọn, công nghệ mới có hiệu quả vào sản xuất và đời sống.

- Đối với Trung tâm kỹ thuật TĐC tập trung đầu tư, nâng cao năng lực thử nghiệm, đo lường bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có cơ chế chính sách về tài chính, KH&CN, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhằm hỗ trợ các đơn vị để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN, phát huy tiềm lực sẵn có.

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, các chuyên gia giỏi; mở rộng đội ngũ cộng tác viên nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hoạt động TĐC.

3. Kiến nghị và đề xuất

* Với Bộ Khoa học và Công nghệ

- Có hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các Trung tâm.

- Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực cho các Trung tâm theo Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hỗ trợ cho các Trung tâm thông qua các Chương trình do Bộ chủ trì.

* Với UBND tỉnh.

Quan tâm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm.

Có chính sách hỗ trợ cho các Trung tâm nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực, tiếp nhận những công nghệ mới để triển khai có hiệu quả tại địa phương./.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Thông báo

Tạp chí KH&CNSelect Language